Statut

Na temelju izraženih interesa i zahtjeva djelatnika osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske i članka 9. i 11. Zakona o udruženjima građana, utemeljiteljska skupftina Udruge građana Samostalnog Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske, održane dana 20.04.2001 .godine donosi

STATUT
Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske

l OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Naziv udruge građana je:
Skraćeni naziv: SSOOiO Županije Posavske
Samostalni Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske.
Sjedište udruge građana je: Orašje III, Treća ulica bb.
Samostalni Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Sindikat) je neovisna, dragovoljna i interesna udruga građana-djelatnika osnovnih škola na podtučju Županije Posavske.
Sindikat djeluje na području Županije Posavske.
Sindikat zastupa interese svojih člasnova na ekonomskom, socijalnom, stručnom i kulturnom području i zalaže se za ujedinjenje svih djelatnika u osnovnom obrazovanju i odgoju u ostvarivanju ovih interesa zajedničkim solidarnim akcijama.
Sindikat sačinjavaju svi učlanjeni djelatnici zaposleni u osnovnom obrazovanju i odgoju, kao i u drugim institucijama čija je djelatnost u funkciji osnovnog obrazovanja i odgoja, te umirovljeni djelatnici iz osnovnog obrazovanja.
Članstvo u Sindikatu izražava svoje posebne i specifične interese.

Članak 2.

Sindikat se može dragovoljno ujediniti sa sindikatom srednjeg obrazovanja Županije Posavske i pridružiti SSOO i OBiH i drugim udruženjim srodnih djelatnosti radi usaglašavanja, izgrađivanja i ostvarenja zajedničkih interesa djelatnika osnovnog obrazovanja i odgoja. Odluku o ujedinjenju i pridruženju donosi Županijsko povjerenstvo uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikalnih podružnica. Sindikat se može u skladu sa Statutom i odgovarajućim odlukama povezati u odgovarajuće međunarodne organizacije.

Članak 3.

Sindikat u izgrađivanju stavova i ostvarivanju ciljeva i zadataka, nezavisan je od državnih organa, institucija, političkih stranaka i udruženja, pravnih i drugih organa upravljanja, pošlo vodnih organa poslodavaca i njihovih udruženja.
Sindikat djeluje u okviru ustavnog sustava na teritoriju Županije Posavske , FbiH i BiH.

Članak 4.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Sindikat će obavljati sljedeće djelatnosti:
 isticanje zahtjeva poslovodnim organima, organima upravljanja, organima Županije i drugim institucijama u kojima se odlučuje o pitanjima od interesa za članstvo,
 pravo zakonodavne i svih drugih inicijativa,
 upozorenje na opravdanost zahtjeva djelatnika-članova Sindikata,
 posredovanje i arbitražu,
 pregovaranje, usaglašavanje i dogovaranje,
 bojkot odluka i akcija koje su u suprotnosti sa interesima djelatnika obrazovanja-članova Sindikata,
 organiziranje štrajka,
 pripremanje i vođenje svih mjera sindikalne borbe i davanje smjernica za njihovo ostvarenje,
 organiziranje materijalne i socijalne potpore članova kroz Kasu uzajamne pomoći i druge oblike potpore.
 pružanje neophodnih pravnih savjeta iz oblasti radnih odnosa članovima Sindikata,
 druge djelatnosti u skladu sa ovim Zakonom i Statutom
Svrhe i programski ciljevi Sindikata su:
 zaštita interesa članova po svim osnovama,
 osiguranje i osnivanje neovisnosti prema svim institucijama vlasti, političkim strankama i upravnim organima,
 postizanje najpovoljnijih plaća za djelatnike-članove Sindikata, zalaganje za potpisivanje Kolektivnog ugovora za poslodavce,
 zalaganje za poboljšanje i demokratsko uređenje radnog i socijalnog prava djelatnika -članova Sindikata,
 kontinuirani djelovanje u cilju ostvarivanja odgovarajućih uvjeta rada u skladu sa međunarodnim pedagoškim standardima

II ČLANSTVO – PRAVA I DUŽNOSTI I PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 5.

Članstvo u Sindikatu je dragovoljno.
Radnici se u Sindikat učlanjuju na temelju svojih interesa i u cilju njihovog ostvarivanja, bez obzira na plitičku, nacionalnu, socijalnu i vjersku pripadnost.
Učlanjivanje se vrši u sindikalnoj podružnici davanjem pismene izjave radnika da bude član Sindikata. Davanjem izjave član Sindikata se izjašnjava za Statut i Program sindikata i pristaje da mu se članarina u visni koja je utvrđena odlukom Županijske skupštine odbija prilikom isplate svake plaće.
Prilikom učlanjivanja, član u sindikalnoj podružnici dobiva člansku iskaznicu kojom dokazuje članstvo.
Član Sindikata može biti i umirovljeni djelatnik koji je radio u djelatnostima iz članka 1. ovog Statuta.
Ravnateljima, poslodavcima i drugim licima koja imaju ravnopravna i pregovaračke ovlasti u odnosu na prava radnika miruju prava i obveze po osnovu članstva u Sindikatu za vrijeme obavljanja funkcije.

Članak 6.

Član Sindikata ima prava i obveze:
 da slobodno iznosi svoje stavove, mišljenje i aktivno sudjeluje u ostvarivanju ciljeva i zadataka Sindikata
 zahtijeva pravnu zaštitu svojih prava iz radnog odnosa
 sudjeluje u nadzoru rada Sindikata i sindikalne organizacije
 inicira donošenje odluka u skladu sa ovim Statutom
 zahtijeva pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti upravljanja Sindikata i organa sindikata
 redovno plaća članarinu i u skladu sa sindikalnim aktim sudjeluje u njenom raspoređivanju i korištenju

Članak 7.

Sindikat osigurava svojim članovima: pravnu zaštitu
 pomoć za vrijeme sindikalne borbe 7
 pomoć za vrijeme nesposobnosti za rad
 pomoć za umirovljenike
 posmrtninu
Sva prava se odobravaju i koriste samo ako je član Sindikata plaćao članarinu u skladu sa Statutom. Kriterije i način ostvarivanja ovih prava bliže razrađuje Županijsko povjerenstvo.

Članak 8.

Članstvo u Sindikatu prestaje:
 istupanjem člana na temelju pismene izjave
 brisanjem iz evidencije zbog neplaćanja članarine tri mjeseca uzastopno
 isključenjem.
 smrću

Članak 9.

Član Sindikata koji je isljučen iz Sindikata ima pravo žalbe u roku od 15 dana od prijema odluke, Statutarnoj komisiji Sindikata.
Član protiv kojeg je pokrenut postupak isključenja ne može do konačne odluke obavljati bilo kakvu sindikalnu funkciju.

Članak 10.

Član Sindikata koji je brisan iz evidencije članstva, može se na vlastiti zahtjev ili inicijativu sindikalne podružnice, ponovo učlaniti u Sindikat.
Odluku o ponovnom učlanjenju donosi Sindikalna podružnica.
Član koji je ponovno primljen u Sindikat nema pravo na bilo kakve zahtjeve po osnovu ranijeg članstva.
Član koji je iz bilo kojih razloga isključen iz Sindikata može biti ponovno primljen samo putem statutarne komisije Sindikata.
Odluka statutarne komisije je konačna.

III ORGANIZIRANJE SINDIKATA

Članak 11.

Sindikalna podružnica je osnovni oblik organiziranja Sindikata. Radi ostvarivanja svojih specifičnih prava, Sindikalne podružnice se povezuju i čine Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske.

IV SINDIKALNA PODRUŽNICA

Članak 12.

Sindikalna podružnica je temeljni oblik sindikalnog organiziranja. Sindikalne podružnice obrazuju se u načelu jedna ustanova-jedna sindikalna podružnica.

Članak 13.

U sindikalnoj podružnici u kojoj zbog procesa i prirode rada i velikog broja članova nije moguće održavati sastanke sindikalne podružnice, u cilju efikasnog ostvarivanja funkcije Sindikata obrazuju se sindikalne grupe.
Radom sindikalne podružnice rukovodi povjerenik.

Članak 14.

U sindikalnim podružnicama, odnosno njihovim sindikalnim grupama vrši se informiranje radnika, obavlja rasprava i daju prijedlozi, sugestije i mišljenja o pitanjima o kojima stavove zauzimaju i odluke donose sindikalne podružnice, Županijsko povjerenstvo i Županijski odbor.
U sindikalnim podružnicama, odnosno njihovim sindikalnim grupama organizira se i provodi aktivnost na realizaciji stavova, odluka i zaključaka sindikalne podružnice, Županijske skupštine, Županijskog povjerenstva i Županijskog odbora.

Članak 15.

Sindikalna podružnica razmatra i utvrđuje osnove za zaključivanje kolektivnih i pojedinačnih ugovora, razmatra i zauzima stavove o pitanjima koja se reguliraju Statutom i drugim aktima ustanove u kojoj djeluje i zahtjeva ka njihovom ostvarenju.
U Sindikalnim podružnicama u kojima zbog procesa rada i velikog broja članova nije moguće sasvati sindikalnu podružnicu radi razmatranja i donošenja stavova, odluka i zaključaka o pitanjima iz stavak 1. ovog članka, može se sazvati Skupština podružnice. To se odnosi na sindikalne podružnice koje broje preko 40 članova. Skupštinu saziva i predsjedava predsjednik sindikalne podružnice.

Članak 16.

Skupština iz članka 16. stavka 2. razmatra rezultate rada i usvaja izvješće o radu sindikalnog odbora, utvrđuje pravce aktivnosti sindikalne podružnice između dvije skupštine, donosi Pravila o organiziranju svoje podružnice i vrši izbor, a po potrebi i smjenjivanje članova sindikalnog odbora i kontrolnog odbora svoje podružnice.
Odluku o sazivanju skupštine, kriterijima i broju zastupnika donosi sindikalni odbor. U sindikalnim podružnicama s manjim brojem članova od 40vrši Sindikalna podružnica.
Skupština se saziva prema potrebi na zahtjev jedne trećine sindikalnog članstva odgovarajuće podružnice, odnosno sindikalnog odbora, a obvezno, svake četiri godine.
Status zastupnika na skupštini imaju članovi sindikalnog odbora i kontrolnog odbora bez prava odlučivanja o izvješću o radu i razrješenju organa čiji su članovi.

Članak 17.

Organi sindikalne podružnice su:
 sindikalni odbor
 kontrolni odbor
Sindikalni odbor podružnice čine članovi koje bira sindikalna podružnica, odnosno skupština i povjerenik koji je po funkciji član sindikalnog odbora
Sindikalni odbor broji od tri do pet članova.

Članak 18.

Sindikalni odbor podrružnice zauzima stavove i zaključke, donosi odluke i predlaže nadležnim organima način rješavanja pitanja koja utječu na ekonomski, materijalni i socijalni položaj članova.
Sindikalni odbor:
 pregovara i prati realizaciju kolektivnog ugovora i pokreće inicijativu za njegovu izmjenu i dopunu,
 zahtijeva od nadležnih organa da se odgovarajućim aktima i kolektivnim ugovorima utvrde i konkretno razrade prava i obveze radnika na učešće u odlučivanju i upravljanju,
 osigurava uvjete za redovno, potpuno, istinito i blagovremeno informiranje članova po pitanjima koja utječu na njihov materijalni i socijalni položaj i o sindikalnoj aktivnosti,
 zahtijeva od ravnatelja ustanove i poslodavaca da članove blagovremeno informira o minimumu pokazatelja poslovanja po osnovu koji se može sagledati materijalna i socijalna sigurnost članova,
 osigurava uvjete da se u Statutu ustanove utvrde obveze upravnih i poslovodnih organa prema inicijativama, stavovima i odlukama Sindikata, kao i da od nadležnih organa zahtijevaju da u svoje odluke unesu stavove i zaključke Sindikata,
 bira povjerenika sindikalnog odbora,
 donosi program rada i podnosi članstvu godišnje izvješće o svom radu,
 osigurava pretpostavke da članovi Sindikata redovno plaćaju članarinu da se sredstva sindikalne članarine koja ostaju sindikalnoj podružnici troše isključivo za organiziranje, vođenje i unapređenje sindikalne aktivnosti,
 bavi se drugim pitanjima koji su od interesa za članstvo i za koje ga ovlasti sindikalna podružnica.

Članak 19.

Sindikalni odbor u svom djelovanju polazi od interesa članstva, stavova skupštine, stavova sindikalne podružnice, kao i stavova Županijskog sindikata. Svoje stavove, zaključke i odluke sindikalni odbor izgrađuje i donosi na osnovu usuglašavanja prijedloga, mišljenja i sugestija izraženih u sindikalnim podružnicama, odnosno u njihovim sindikalnim grupama.
U ostvarivanju interesa članstva sindikalni odbor koristi sva legalna sredstva sindikalne borbe kao što su isticanje zahtjeva prema odgovarajućim organima, pregovaranje, dogovaranje, bojkot i drugo. U slučaju da se opravdani zahtjevi djelatnika ne riješe drugim sredstvima borbe, sindikalni odbor organizira i vodi štrajk djelatnika u skladu sa odlukom Županijskog povjerenstva , Zakonom i Pravilima sindikata o štrajku.

Članak 20.

Funkcije predsjednika sindikalne organizacije, odnosno sindikalnog odbora i druga pitanja od interesa za članstvo u sindikalnoj organizaciji utvrdit će se Pravilima o organiziranju i djelovanju sindikalne podružnice.

Članak 21.

Kontrolni odbor ima tri člana, koje bira sindikalna podružnica. Članovi kontrolnog odbora između sebe biraju predsjednika.

Članak 22.

Kontrolni odbor sindikalne podružnice vrši nadzor nad korištenjem financijskih sredstava i raspolaganjem ukupne sindikalne imovine i o tome najmanje jednom godišnje informira članstvo i sindikalni odbor.
Način ostvarivanja svojih nadležnosti, prava i dužnosti, kontrolnog odbora utvrđuje se Pravilima sindikalne podružnice.
Sindikalna podružnica i sindikalni odbor dužni su da razmatraju izvješća kontrolnog odbora i o tome zauzimaju stavove.

Članak 23.

Funkcija povjerenika može se obavljati profesionalno. Odluku o profesionalnom obavljanju funkcije povjerenika donosi sindikalna podružnica, odnosno skupština sindikalne podružnice.
Prava i obveze povjerenika i članova sindikalnog i kontrolnog odbora za vrijeme obavljanja sindikalne funkcije reguliraju se kolektivnim ugovorom koji se donosi na nivou ustanove, grane i djelatnosti.

Članak 24.

Povjerenik sindikalne podružnice – odbora,
 zastupa sindikalnu podružnicu
 snosi odgovornost za provođenje zaključaka sindikalne podružnice, odnosno Skupštine i sindikalnog odbora,
 saziva sindikalnu podružnicu i rukovodi njenim radom, odnosno radom Skupštine i sindikalnog odbora.

Članak 25.

Smjenjivanje povjerenika sindikalne podružnice utvrđena su Pravilima o organiziranju i djelovanju sindikalne podružnice.

V ŽUPANIJSKO ORGANIZIRANJE

Članak 26.

Sindikalne podružnice na razini Županije organiziraju se u Županijsku organizaciju sindikata.
O organiziranju ŽOS odnosno njenom konstituiranju, odluke donose organi sindikalnih podružnica u skladu sa ovim Statutom.

Članak 27.

Organi Županijskih organizacija sindikata su:
 Skupština
 Županijsko povjerenstvo
 Kontrolni odbor
 Statutarna komisija

Članak 28.

Najviši organ ŽOS je Skupština.
Skupštinu čine članovi koji biraju sindikalne podružnice, a broji 35 članova koje predlažu sindikalne podružnice prema svojoj veličini i to:
- Odžak 10 članova
- Orašje 7 članova
- Tolisa 5 članova
- Oštra Luka-Bok 5 članova
- Donja Mahala 4 člana
- Domaljevac 3 člana
- Vidovice 1 član
U ovaj prijedlog ulaze i članovi sindikalnih odbora podružnica izuzev Vidovica koje u Županijsku skupštinu daju samo povjerenika.

Članak 29.

Županijska skupština Sindikata:
 usvaja Statut samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske,
 Koordinira rad sindikalnih podružnica na području Županije,
 poduzima mjere u svezi unapređenja rada i zaštite na radu članstva sindikata napodručju Županije,
 bira članove Županijskog povjerenstva,
 bira članove Statutarne komisije,
 odlučuje o visini i raspodjeli članarine na razini Županije,
 organizira uvjete za pravovremeno i istinito informiranje članstva Sindikata na
 svom području,
 donosi Poslovnik o radu,
 organizira uvjete za obrazovanje i osposobljavanje sindikalnih povjerenika za sindikalni rad,
 razmatra izvješća o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Županijskog
 povjerenstva, Kontrolnog odbora i Statutarne komisije,
 surađuje sa drugim sindikatima na području Županije Posavske,
 obavlja i druge poslove za koje ovlašten općim aktima i odlukama Županijskog sindikata.

Članak 30.

Skupština može punovažno odlučivati ako na sjednici prisustvuje više od polovine delegata sa pravom glasa.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih delegata u Skupštini.

Članak 31.

Skupština se održava najmanje jednom godišnje, a saziva je Županijsko povjerenstvo.
Vanredna sjednica skupštine može se sazvati na zahtjev najmanje polovine članova sindikata sa područja Županije.
O održavanju Skupštine, kao i o dnevnom redu učesnici se obavještavaju najmanje 15 dana prije njenog održavanja.

Članak 32.

Prijedloge za raspravu na Skupštini u pismenoj formi mogu dostaviti Županijskom povjerenstvu pojedini članovi Sindikata, kao i organi sindikalne podružnice.

Članak 33.

Sredstva za rad Skupštine i drugih organa sindikata na razini Županije osiguravaju se iz:
 članarine
 donacija
 drugih dopuštenih sredstava

Način korišćenja i raspolaganje sredstvima udruženja, određuje se ODLUKOM o materijalno financijskom poslovanju Sindikata Županije Posavske.

Članak 34.

Skupština može sklapati poslove u svoje ime i za svoj račun do iznosa sredstava s kojim raspolaže.
Prvu sjednicu Skupštine saziva povjerenik bilo koje sindikalne podružnice, što će u narednom periodu činiti Županijsko povjerenstvo, a predsjedavat će im predsjednik Županijskog povjerenstva koji obnaša ujedno i dužnost predsjednika Skupštine.

Članak 35

Županijsko povjerenstvo je izvršni organ Skupštine Županijske organizacije sindikata, broji 14 članova, a čine ga predstavnici sindikalnih podružnica sa područja Županije i to:
 Odžak 3 člana
 Orašje 2 člana
 Tolisa 2 člana
 Oštra Luka – Bok 2 člana
 Donja Mahala 2 člana
 Domaljevac 2 člana
 Vidovice 1 člana
U ovaj sastav ulaze i povjerenici sindikalnih podružnica.

Članak 36.

Sjednicom Županijskog povjerenstva predsjedava i rukovodi predsjednik Skupštine, odnosno predsjednik Županijskog povjerenstva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik, a bliže odredbe o sazivanju prve sjednice bit će uređene Poslovnikom, o radu Županijskog povjerenstva.

Članak 37.

Županijsko povjerenstvo:
 donosi Poslovnik o svom radu
 utvrđuje osnove za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora utvrđuje iste uvjete rada i poslovanja ustanova iz oblasti osnovnog obrazovanja i odgoja sa ustanovama iz drugih oblasti društvene nadgradnje i prvrednih poduzeća, prije svega sa stanovišta materijalnog i socijalnog položaja radnika, utvrđuje realnu cijenu radne snage,
 ostvarivanje prava na rad i zaštitu prava iz rada i po osnovu rada, skraćivanje radnog vremena i unapređivanje i humanizaciju uvjeta rada, zaštitu radnika na radu sa stanovišta specifičnosti uvjeta rada, posebno mladih, radnika, žena, invalida rada i starijih radnika,
 bori se za posebnu zaštitu invalida rata, članova obitelji poginulih bojovnika, te aktivnih sudionika u ratu, osigurava materijalne i socijalne sigurnosti radnika za čijim radom prestaje potreba,
 vrši utjecaj na nadležne organe koji predlažu i donose zakonske propise kojima se reguliraju pitanja značajna za materijalni i socijalni položaj radnika osnovnog obrazovanja i odgoja
 organiziranje zajedničkih solidarnih akcija,
 razvijanje i unapređivanje sindikalne suradnje,
 donosi odluku o štrajku
Županijsko povjerenstvo s odgovarajućim organima Županijske vlasti zaključuje kolektivni ugovor, prati njegovu realizaciju i pokreće inicijativu za njegove izmjene i dopune.
Županijsko povjerenstvo vodi aktivnost i na drugim pitanjima koja se odnose na zaštitu, zastupanje i ostvarenje interesa svojih članova na ekonomskom, socijalnom, stručnom i kulturnom području, kao i na pitanjima koja su od zajedničkog interesa za sve radnike osnovnog obrazovanja i odgoja u Županiji Posavskoj.

Članak 38.

U cilju ostvarivanja zahtjeva svojih članova koji nisu riješeni redovnim putem. Županijsko povjerenstvo može u skladu sa Zakonom i pravilima sindikata u štrajku, organizirati štrajk radnika osnovnog obrazovanja i odgoja, odnosno članstva sindikata.

Članak 39.

Predsjednik i dopredsjednik Županijskog povjerenstva biraju se tajnim glasovanjem između više kandidata.
Odluku o tome kako će se obavljati funkcija predsjednika Županijskog povjerenstva (profesilno, volonterski ili na drugi način) donosi Županijska skupština sindikata.
Za članove Županijskog povjerenstva kooji se predlažu za funkciju predsjednika koju će obavljati profesionalno, prije izbora mora se osigurati suglasnost odgovarajućih organa ustanove da će im se u slučaju izbora po isteku mandata osigurati povratak na poslove i radne zadatke koje odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima.
Nakon izbora će Županijsko povjerenstvo s nadlećnim organima ustanove potpisati i ugovor o realizaciji ovih suglasnosti.

Članak 40.

Predsjednik Županijskog povjerenstva:
 predstavlja Sindikat,
 snosi odgovornost za sprovođenje zaključaka Županijske skupštine sindikata, Županijsko povjerenstva, Županijskog odbora i pregovaračkog odbora,
 saziva i rukovodi radom Županijske skupštine, Županijskog povjerenstva i Županijskog odbora, te izvršava njihove odluke,
 zastupa interese članstva pred organima i institucijama,
 obavlja druge poslove i radne zadatke

Članak 41.

Predsjednika sindikata mogu opozvati članovi Županijskog povjereništva ili Županijske skupštine na prijedlog najmanje 1/3 članova povjereništva ili Županijske skupštine.

Članak 42.

Županijsko povjerenstvo iz reda svojih članova bira:
 predsjednika Županijskog povjerenstva-Sindikata
 dopredsjednika Županijskog povjerenstva-sindikata,
 Županijski odbor
 Pregovarački odbor

Članak 43.

Predsjednika Županijskog povjerenstva u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje dopredsjednik sa svim ovlastima i dužnostima predsjednika.

Članak 44.

U cilju ostvarivanja svojih funkcija i zbog operativnosti, Županijsko povjerenstvo obrazuje Županijski odbor.
U Županijski odbor ulaze svi povjerenici sindikalnih podružnica, predsjednik i dopredsjednik Županijskog povjerenstva.
Radom Županijskog odbora rukovodi predsjednik županijskog povjerenstva. Sjednice Županijskog povjerenstva i svih tijela sindikata zakazuju se sukladno poslovnicima o radu i vode se zapisnici.

Članak 45.

Županijski odbor je izvršno i operativno tijelo Županijskog povjreništva: Županijski odbor:
 provodi odluke i zaključke povjereništva, predlaže akte koje donosi povjereništvo,
 podnosi izvješće o svom radu i financijskom poslovanju Županijskom povjerenstvu,
 pomaže u radu sindikalnim podružnicima i povjerenicima, pravovremeno i istinito informira članove sindikata, na svom području, raspolaže sredstvima u okviru financijskih akata u skladu sa odlukom o financijskom poslovanju,
 osigurava uvjete za vođenje materijalno-financijskog poslovanja,
 donosi Program rada i Poslovnik o radu,
 utvrđuje Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju,
 obavlja i druge poslove u skladu sa aktima i odlukama Županijskog
 povjerenstva.

Članak 46.

Pregovački odbor broji 3 člana, a u njega ulaze povjerenici-predstavnici općina Domaljevac-Šamac, Orašje i Odžak.

Članak 47.

Pregovarački odbor u ime Županijskog povjerenstva:
 vodi pregovore sa organima Županijske vlasti u cilju zaključivanja kolektivnog uvora,
 vodi aktivnost koja se odnosi na zaštitu, zastupanje i ostvarivanje interesa članova Županijskog sindikata na ekonomskom, socijalnom, stručnom i kultručnom području.

Članak 48.

Kontrolni odbor se sastoji od 3 člana, koji između sebe biraju predsjednika. Prvom sjednicom Kontrolnog odbora predsjedava najstariji član. Kontrolni odbor vrši kontrolu utroška financijskih sredstava i o tome najmanje jednom godišnje inforiira članstvo i Županijsko povjerenstvo. Kontrolni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 49.

Statutarna komisija broji 3 člana, a bira je Županijska skupština iz redova svojih članova.
Statutarna komisija:
 daje tumačenje i obrazloženje Statuta i drugih akata,
 ocjenjuje usklađenost Poslovnika i odluka o organizaciji i načinu rada organa
 Županijskog sindikata sa ovim Statutom,
 daje ocjenu organiziranosti sindikalnih podružnica,
 rješava žalbe statutarne prirode,
 analizira promjene Statuta i obavlja i druge poslove u svezi s izmjenom Statuta.

Članak 50.

Mandat organa, povjerenika, predsjednika i dopredsjednika na svim nivoima organiziranja traje četiri godine.
Članovi i predsjednik organa mogu biti ponovno izabrani na iste funkcije, ukoliko su u toku trajanja stekli povjerenje članstva zasnovano na efikasnosti i uspješnosti rada organa čiji su članovi.

Članak 51.

kriterije za nositelje funkcija u organima sindikata i izborni postupak utvrđuje Županijsko povjerenstvo.

VI ODNOSI I ODLUČIVANJE U SINDIKATU

Članak 52.

Sindikat svoj rad zasniva na primcipima prema kojima:
 Osnov za donošenje stavova, zaključaka i odluka čine organizirani i demokratski izraženi interesi članstva,
 Samostalno i odgovorno ostvaruje svoje funkcije u skladu s interesima i odgovoran je za ostvarivanje stavova i odluka svojih organa,
 članovi organa imaju pojedinačnu odgovornost za izvršavanje vlastitih obveza u organu čiji su članovi,
 svi članovi organa mogu se smijeniti, razriješiti sa funkcije i opozvati, ukoliko svoju funkciju zloupotrebe ili ne provode stavove, odluke i zaključke organa Sindikata,
 organi sindikata su obvezni prije donošenja odluka, stavova i zaključaka onajznačajnim pitanjima iz svog djelovanja, i o dokumentima programskog i statutarnog karaktera organizirati javnu raspravu među članstvom,
 odluke se donose javnim glasovanjem, izuzev u slučajevima utvrđenim ovimStatutom,
 organi sindikalnih podružnica i Županijskog sindikata mogu punovažno raditi, ako im prisustvuje većina od ukupnog broja članova, a odluke su punovažne ako se za njih izjasni većina ukupnog broja prisutnih članova,
 organi sindikalne podružnice i Županijskog sindikata razvijaju različite oblike informiranja članstva i međusobnog informiranja.

VII MATERIJALNA OSNOVA ZA RAD SINDIKATA

Članak 53.

Materijalnu osnovu za rad sindikata čine sredstva:
 iz članarine
 iz donacija, dotacija i dobrovljnih prilog
 iz drugih Zakonom dopuštenih izvora
Članarina se uplaćuje u sindikalnoj podružnici odbijanjem od plaće putem platne liste.
Odluku o visini članarine donosi Županijska Skupština.
Sindikalna podružnica može utvrditi i veći iznos članarine s kojom samostalno raspolaže.
Županijski odbor donosi Pravilnik o upotrebi i korištenju sredstava, imovine i dobiti Sindikata.
U sindikalnim podružnicama mogu se formirati posebni fondovi za namjensko usmjeravanje dijela sredstava, kao što su fondovi za pružanje materijalne pomoći članstvu za vrijeme štrajku,za privremeno nezaposlene radnike, za odmor i rekreaciju i druge vidove sindikalne pomoći.
Sindikat za svoje članove može organizirati kasu uzajamne pomoći, o čemu odluku . donosi Županijski odbor koji ujedno donosi i Pravilnik o radu kase uzajamne pomoći.

VIII SJEDIŠTE I PEČAT SINDIKATA

Članak 54.

Sindikat i sindikalna podružnica imaju svojstvo pravne osobe sa bankovnim računom preko kojeg obavljaju svoje financijsko poslovanje.

Članak 55.

Sjedište sindikata je u Orašju, ul. III bb.

Članak 56.

Sindikat i njegovi ustrojbeni oblici imaju pečat
Pečat sindikata je okruglog oblika ,promjera 30 mm. Uz rub pečata ispisane su riječi “Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske, Županijsko povjereništvo Orašje”, a u sredini je znak Sindikata u obliku trokuta sa žutom podlogom, hipotenuza zelene boje, a gornja kateta plave boje i druga kateta crvene boje. U sredini znaka je dječja glava sa perom na kome je upisan SSOO”.
Pečat Podružnice je okruglog oblika, promjera 30 mm, te sadrži puni naziv Sindikata, puni naziv podružnice i njeno sjedište sa znakom sindikata u sredini.

IX ŠTRAJK I MJERE ZAŠTITE

Članak 57.

Pravo na štrajk radnici-članovi sindikata ostvaruju na način utvrđen Zakonom i pravilima o štrajku koje donosi Županijsko povjerenstvo.

Članak 58.

Odluku o štrajku donosi Županijsko povjerenstvo, ako je zahtjev potpisalo najmanje 70 % članova Sindikata, deset dana prije datuma određenog za početak štrajka.

Članak 59.

Na dan najave štrajka samostalni Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja mora objaviti Pravila o štrajku u kojima su obrazloženi njihovi zahtjevi prema drugoj strani.
Štrajkom rukovodi štrajkački odbor sstavljen od predstavnika organizatora štrajka koji je dužan održavati vezu s drugom ugovornom stranom, kako bi se nastavilo pregovaranje o rješavanju i otklanjanju razloga za štrajk sukladno Zakonu.
U sporazumnom rješavanju nastalog spora učestvuju uposlenici u osnovnim školama, predstavnici osnovnih škola kao poslodavaca, nadležnog ministarstva Županije, kao i predstavnik Županijske vlade.

Članak 60.

Uposlenik u osnovnoj školi koji sudjelujući u štrajku poštuje odredbe Zakona o radu, Zakona o štrajku, Kolektivnog ugovora i odluke štrajkačkog odbora, ima punu zaštitu Sindikata.

Članak 61.

Sindikat može organizirati štrajk upozorenja u trajanju najdulje dva sata.

Članak 62.

Štrajk prestaje odlukom štrajkačkog odbora nakon postizanja dogovora o rješavanju zahtjeva uposlenika u štrajku s nadležnim organima.

X JAVNOST RADA

Članak 63.

Rad Sindikata je javan.
Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu biti nazočni svim oblicima rada Sindikata.
Javnost se može isključiti samo izuzetno, zbog zaštite vitalnih interesa Sindikata, o čemu odluku donosi odgovarajući organ Sindikata.
U slučaju iz prethodnog stavka, priopćenje za javnost obavezno će izdati predsjedavajući organ Sindikata koje je isključila javnost, ili će održati Konferenciju za novinstvo.
Predsjedavajući organa Sindikata, može ovlastiti i drugu osobu za izdavanje priopćenja za javnost, odnosno održavanje Konferencije za novinstvo.

XI ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE SINDIKATA

Članak 64.

Sindikat zastupaju i predstavljaju predsjednik Županijskog povjerenstva i dopredsjednik Županijskog povjerenstva u skladu sa odredbama ovog Statuta.

XII NAČIN DONOŠENJA STATUTA, NJEGOVIH IZMJENA I DRUGIH OPĆIH AKATA

Članak 65.

Statut, njegove izmjene i dopune i Poslovnik o svom radu donosi Skupština sindikata

Članak 66.

Opći akti stupaju na snagu danom donošenja, ako aktom nije određen drugi dan njegovog stupanja na snagu.
Opći akti obvezno se objavljuju u Službenom glasniku Sindikata

Članak 67.

Autentično tumačenje ovog Statuta, kao i drugih općih akata daje Statutarna komisija

XIII PRESTANAK RADA SINDIKATA

Članak 68.

Sindikat može prestati s djelovanjem ako se zato izjasni natpolovična većina ukupnog broja članova sindikata.
Odluku o prestanku rada u skladu sa st. 1. ovog članka donosi Skupština sindikata Odlukom o prestanku rada sindikata Skupština raspoređuje imovinu Sindikata

XIV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.

Sindikalne podružnice uskladit će svoja pravila o organiziranju sa ovim Statutom u roku od 6 mjeseci od dana njegovog donošenja.
Odredbe pravila o radu sindikalnih podružnica ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Statutom.

Članak 70.

Organi utemeljeni po odredbama ovoga Statuta dužna su od dana konstituiranja najkasnije u roku od dva mjeseca donijeti opće akte određene ovim Statutom.

Članak 71.

Sticanjem političko-ekonomskih i organizacionih uvjeta, samostalni Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja može se udruživati-povezivati i u druga udruženja koja svoju djelatnost vezuju za osnovno obrazovanje, kako na razini Županije Posavske, tako i na razini Bosne i Hercegovine i u međunarodne organizacije. Odluku o udruživanju-povezivanju donosi Skupština sindikata. Županijski Sindikat svoju aktivnost obavljat će na prostoru Županije Posavske.

PREDSJEDNIK, Anto Vlahović