sindikat 02

Sastanak s predstavnicima Vlade Županije Posavske

              Dana 06.12.2013. godine u Vladi Županije Posavske održan je sastanak Kantonalnog odbora saveza sindikata Županije Posavske sa predsjednikom Vlade ŽP Marijanom Oršolićem i ministrom zdravstva, rada i socijalne politike Blažom Župarićem. Prvi je to sastanak na temu radnih materijala Zakona i izmjena i dopuna Kolektivnih ugovora. Predstavnici Vlade ŽP dostavili su prijedloge sljedećih radnih materijala: – Izmjene i…

Opći kolektivni ugovor FBiH

Na osnovu člana 112. stav 1. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 43/99, 32/00 i 29/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, na strani poslodavaca Federacije Bosne i Hercego­vine i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, na strani zaposlenika Federacije Bosne i Hercegovine, zaključuju OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR…

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Županiji Posavskoj

Na temelju članka 112. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH” broj 43/99 i 32/00), a u skladu sa člankom 40. stavak 2. Statuta Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske Vlada Županije Posavske i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Županije Posavske,  zaključuju KOLEKTIVNI UGOVOR za djelatnost osnovnog obrazovanja u Županiji Posavskoj OPĆE…

Zakon o štrajku u FBiH

ZAKON o štrajku Clanak 1. Ovim zakonom uredjuje se pravo uposlenika na strajk, pravo sindikata da pozove na strajk, pravo poslodavca da iskljuci uposlenika sa rada i druga pitanja u svezi sa strajkom. Strajk u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnika ministarstava unutarnjih poslova, organa uprave i sluzbi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine,…

Zakon o osnovnom školstvu

ZAKON o osnovnom školstvu I.  OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Zakonom uređuje se djelatnost osnovnog školstva (utemeljenje i funkcioniranje ustanova) kao dio jedinstvenog sustava školstva Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Županija). Djelatnost osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa. Djelatnost osnovnog školstva obuhvaća odgoj i obvezno školovanje, druge oblike školovanja djece i mladeži i školovanje…

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU FBiH prečišćeni tekst —neslužbena verzija (Zakon o radu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu objavljeni su u “Službenim novinama Federacije BiH” br. 43/99, 32/00 i 29/03) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se zaključivanje ugovora o radu, radno vrijeme, plaće, prestanak ugovora o radu, ostvarivanje prava…