Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaća

Na temelju članka 18. stavak (1) Zakona o Vladi Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 1/96, 4/96, 8/00 i 2/07), članka 49. stavak (2) i (3) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 7/10) i članka 46. stavak (2) i (3) Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 7/10), Vlada Županije Posavske na 14. sjednici održanoj dana 22.09. 2011. godine donosi

UREDBU
o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće
 

I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet)

(1) Ovom Uredbom uređuju se uvjeti, kriteriji, visina i način ostvarivanja naknada i drugih materijalnih prava koja pripadaju rukovodećim i ostalim državnim službenicima (u daljnjem tekstu: državni službenik) i namještenicima u županijskim tijelima uprave, županijskim ustanovama i drugim tijelima županijske uprave (u daljem tekstu: županijsko tijelo uprave), a koja nemaju karakter plaće.

II – NAKNADE I DRUGA MATERIJALNA PRAVA KOJA PRIPADAJU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

Članak 2.

(Naknada za prijevoz na posao i sa posla)

(1) Državnom službeniku i namješteniku kome nije organiziran prijevoz na posao i sa posla, a čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada najmanje tri kilometra pripada naknada za troškove prijevoza u visini mjesečne karte prigradskog, odnosno međugradskog prometa.

(2) Pravo na naknadu troškova prijevoza u međugradskom prometu imaju oni  državni službenici i namještenici koji svakodnevno dolaze na posao iz mjesta prebivališta i vraćaju se u to mjesto koje se nalazi izvan područja u kome je mjesto sjedišta županijskih tijela uprave. Pravo na naknadu troškova prijevoza, u ovom slučaju ostvaruje se na temelju pismenog zahtjeva državnog službenika, odnosno namještenika u kojem se navodi adresa stvarnog stanovanja u mjestu prebivališta. Uz zahtjev se prilaže pismena izjava državnog službenika ili namještenika da svakodnevno putuje od mjesta prebivališta do mjesta rada i pismeni dokaz prijevoznog poduzeća o visini troškova prijevoza (dnevna ili mjesečna karta).

(3) Visina naknade troškova prijevoza iz stavka (2) ovog članka isplaćuje se najviše do iznosa cijene mjesečne ili dnevne karte u javnom prometu na odobrenoj relaciji, s tim što odobrena cijena dnevne karte za dolazak na posao i odlazak s posla ne može iznositi više od 18,00 KM.

(4) Zlouporaba korištenja naknade iz stavka (1) i (2) ovog članka, smatra se materijalnom štetom i podliježe obvezi odgovornosti za tu štetu, u skladu sa člankom 65. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (u daljnjem tekstu: Zakon o državnim službenicima) i člankom 70. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (u daljnjem tekstu: Zakon o namještenicima).

Članak 3.

(Naknada za ishranu za vrijeme rada)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu za ishranu za vrijeme rada (topli obrok) samo za dane nazočnosti na poslu, u iznosu od najmanje 1% prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, u skladu sa odlukom Vlade Županije Posavske.

(2) Pravo na naknadu iz stavka (1) ovog članka, ne ostvaruje se u slučaju odsustva sa posla po bilo kom opravdanom ili neopravdanom temelju (službeni put, plaćeno odsustvo, rad na terenu, odsustvo zbog bolesti i slično).

Članak 4.

(Naknada koja pripada volonteru)

(1) Pravo na naknadu za prijevoz na posao i sa posla iz članka 2. i naknada za ishranu u vrijeme rada (topli obrok) iz članka 3. ove Uredbe, pripada i volonteru sa punim radnim vremenom na temelju zaključenog ugovora o volonterskom radu, a isplaćuju se iz sredstava poslodavca.

Članak 5.

(Naknada za regres za godišnji odmor)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u skladu sa odlukom Vlade Županije Posavske, uz prethodni dogovor sa sindikatima.

Članak 6.

(Naknada za troškove educiranja)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu troškova za edukaciju koja se organizira i izvodi po programu obuke tijela iz članka 1. ove Uredbe ili kada se upućuje na seminare, savjetovanje i druge vidove stručnog usavršavanja kao i druge vidove obuke potrebne za rad na radnom mjestu u tijelu u kojem se nalazi u službi.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava se u visini cijene koja se utvrdi za određene oblike, odnosno programe edukacije.

Članak 7.

 (Jubilarna nagrada)

(1) Državnom službeniku i namješteniku će se za neprekidan radni staž kod proračunskih korisnika Županije Posavske isplatiti jubilarna nagrada, i to za navršenih:

a) 10 godina  – 1,0 prosječna mjesečna plaća;

b)  20 godina – 1,75 prosječne mjesečne plaće,

c)  30 godina – 2,5 prosječne mjesečne plaće.

(2) Osnovica za utvrđivanje visine jubilarne nagrade je prosječna mjesečna neto plaća ostvarena u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(3) Radni staž koji je ostvaren prije osnivanja Županije Posavske (10. travnja 1996. godine) se ne uračunava u radni staž za ostvarivanje prava na naknadu iz stavka (1) ovog članka.

Članak 8.

(Nagrada za rezultate rada)

(1) Državnom službeniku koji u toku kalendarske godine, u periodu od najmanje šest mjeseci neprekidno, po opsegu i kvaliteti postiže natprosječne rezultate u radu u izvršavanju poslova na radnom mjestu na kojem je raspoređen može se dodijeliti nagrada za te rezultate rada.

(2) Nagrada se utvrđuje u iznosu do visine prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji  prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(3) Odluku o dodjeli nagrade iz stavka (1) ovog članka, donosi rukovoditelj županijskog tijela uprave na prijedlog rukovoditelja organizacijske jedinice u kojoj se državni službenik, odnosno namještenik nalazi ili na temelju vlastite odluke.

Članak 9.

(Naknada za slučaj smrti)

            (1) Pravo na naknadu troškova sahrane utvrđuje se:

a)      u slučaju smrti državnog službenika i namještenika u iznosu od tri (3) prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku prije donošenja rješenja o isplati te naknade;

b)      u slučaju smrti bračnog druga, djeteta ili unučeta bez oba roditelja, u iznosu od dvije (2) prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku prije donošenja rješenja o isplati te naknade;

c)      u slučaju smrti ostalih članova uže obitelji iz članka 12. ove Uredbe u iznosu od jedne (1) prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku prije donošenja rješenja o isplati te naknade.

(2) Naknada za slučaj smrti iz stavka (1) ovog članka isplaćuje se državnom službeniku i namješteniku, odnosno članu uže obitelji iz članka 11. stavka (1) točke a), b) i c), bez obzira jesu li članovi uže obitelji živjeli u zajedničkom kućanstvu sa državnim službenikom ili namještenikom.

(3) Ukoliko u istom tijelu uprave rade dva ili više članova obitelji iz članka 11. ove Uredbe, pravo na naknadu troškova iz stavka (1) ovog članka, ostvaruje jedan član obitelji. 

Članak 10.

(Naknada za slučaj teške bolesti)

(1) U slučaju nastanka teške bolesti državnog službenika i namještenika, ili člana njegove uže obitelji, jednom godišnje isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u visini dvije prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(2) Državnom službeniku, odnosno namješteniku može se u skladu sa raspoloživim sredstvima i na temelju suglasnosti rukovoditelja tijela uprave isplatiti dio ili ukupni troškovi liječenja teške bolesti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je on platio troškove tog liječenja. Troškovi liječenja isplaćuju se na temelju računa zdravstvenih ustanova u kojima je liječenje obavljeno.

(3) Pod teškom bolešću iz stavka (1) i (2) ovog članka podrazumijevaju se slijedeće bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, kirurška intervencija na srcu i mozgu, sve i vrste degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sistema, infarkt (srčani i moždani), oboljenje mišićnog sistema, paraliza i druge teške bolesti određene općim aktom Federalnog ministarstva zdravstva, kao i teške tjelesne povrede. Bolest, odnosno teška povreda se dokazuje temeljem dijagnoze zdravstvene ustanove.

(4) Jednokratna novčana pomoć iz stavka (1) ovog članka, može se dodijeliti i državnom službeniku, odnosno namješteniku koji je operiran od bolesti koje nisu obuhvaćene odredbom stavka (3) ovog članka, ukoliko je takva operacija izvršena iz zdravstvenih razloga i po preporuci liječnika.

Članak 11

(Član uže obitelji)

(1) Pod članom uže obitelji iz članka 11. ove Uredbe, podrazumijevaju se slijedeći članovi obitelji državnog službenika, odnosno namještenika, i to:

a)      suprug(a) u braku ili izvan braka, ako žive u zajedničkom kućanstvu;

b)      djeca rođena u braku ili izvan braka, zakonito usvojena ili pastorčad do 18, odnosno do 26 godina starosti, ako se nalaze na redovnom školovanju i nisu u radnom odnosu, a djeca nesposobna za rad bez obzira na starosnu dob, ako žive u zajedničkom kućanstvu;

c)       roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji) ako žive u zajedničkom kućanstvu sa državnim službenikom odnosno namještenikom;

d)      braća i sestre bez roditelja do 18, odnosno do 26 godina starosti, ako se nalaze na redovnom školovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik naknade stvarno skrbi ili je obveza njihovog skrbništva zakonom utvrđena, a ako su nesposobni za rad bez obzira na starosnu dob pod uvjetom da se njima živi u zajedničkom kućanstvu;

e)      unučad pod uvjetima iz točke b) ovog članka, ako nemaju roditelja i žive u zajedničkom kućanstvu sa korisnikom naknade;

f)       roditelj supružnika (svekar-svekrva, punac-punica) ako živi u zajedničkom kućanstvu sa državnim službenikom odnosno namještenikom.

Članak 12.

(Otpremnima za odlazak u mirovinu)

(1) Državni službenik i namještenik imaju pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu u iznosu od šest njegovih plaća isplaćenih u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, ako je to za njega povoljnije.

Članak 13.

(Otpremnina za prekobrojnost)

(1) Državni službenik kome prestane radni odnos zbog prekobrojnosti, u smislu članka 39. Zakona o državnim službenicima, pravo na otpremninu po ovom temelju ostvaruje prema članku 51. toga Zakona.

(2) Namještenik kome prestane radni odnos zbog prekobrojnosti, u smisli članka 40. Zakona o namještenicima, pravo na otpremninu po ovom temelju ostvaruje prema članku 47. toga Zakona.

(3) U obračun visine otpremnine u obzir se uzima prosječna mjesečna plaća državnog službenika koju je ostvario u županijskom tijelu uprave u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je državni službenik primio konačno rješenje o prestanku radnog odnosa.

(4) Otpremnina se obračunava i isplaćuje iz sredstava županijskog tijela uprave u kojem je državni službenik proglašen prekobrojnim.

Članak 14.

(Otpremnina za prestanak radnog odnosa u procesu revizije)

(1) Državni službenik u županijskom tijelu uprave kome prestane radni odnos sukladno odredbi članka 74. Zakona o državnim službenicima, pravo na otpremninu ostvaruje sukladno članku 77. toga Zakona.

(2) U obračun visine otpremnine u obzir se uzima prosječna mjesečna plaća državnog službenika koju je ostvario u županijskom tijelu uprave u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je državni službenik primio konačno rješenje o prestanku radnog odnosa.

(3) Otpremnu iz stavka (1) ovog članka obračunava i isplaćuje županijsko tijelo uprave u kojem je državni službenik bio zaposlen u vrijeme donošenja rješenja o prestanku radnog odnosa.

Članak 15 .

(Ostvarivanje prava na naknadu)

(1) Naknade i druga materijalna prava predviđena ovom Uredbom, ostvaruju se donošenjem rješenja po službenoj dužnosti, osim za ostvarivanje prava na naknadu iz članka 2., članka 7. ,članka 9. stavak (1) točka b) i c) i članka 10., gdje se pravo na naknadu ostvaruju na temelju pismenog zahtjeva državnog službenika i namještenika.

(2) Rješenje iz stavka (1) ovog članka donosi rukovoditelj županijskog tijela uprave odnosno rukovoditelj drugog tijela na koje se primjenjuje Uredba, a u kojem se državni službenik, odnosno namještenik nalazi u službi.

III -PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(Primjena Uredbe)

(1) Ova Uredba primjenjuje se na:

a)      državne službenike i namještenike koji taj status imaju u stručnim i drugim službama tijela zakonodavne vlasti, tijela izvršne vlasti, tijela sudbene vlasti, tužiteljstvu i pravobraniteljstvu, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

b)      dužnosnike koje bira, imenuje, odobrava imenovanje ili daje suglasnost na imenovanje Skupština Županije Posavske, ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

c)      savjetnike u smislu članka 5. stavak (3) Zakona o državnim službenicima,

d)      uposlenike osnovnih i srednjih škola, ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

e)      volontere.

Članak 17.

(Prestanak primjene Uredbe)

(1) Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 9/06, 6/08, 7/09, 6/10 i 10/10).

Članak 18.

(Stupanje na snagu Uredbe)

            (1) Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Narodnim novinama Županije Posavske”.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
Vlada
Broj: 01-02- 347 /11
Orašje, 22.09.2011. godine

Predsjednik Vlade

mr.sc. Marijan Oršolić, v.r.

 

Na temelju članka 18. stavak (1) Zakona o Vladi Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 1/96, 4/96, 8/00 i 2/07), članka 49. stavak (2) i (3) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 7/10) i članka 46. stavak (2) i (3) Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 7/10), Vlada Županije Posavske na 15. sjednici održanoj dana 28.09.2011. godine donosi

UREDBU
o izmjenama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće

Članak 1.

            (1) U Uredbi o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće broj: 01-02-347/11 od 22.09.2011. godine u članku 2. stavak (1) riječi „tri kilometra“ zamjenjuju se riječima „jedan kilometar“.

(2) U članku 2. stavak (3) broj „18,00“ zamjenjuje se brojem „20,00“.

Članak 2.

            Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Narodnim novinama Županije Posavske”.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
Vlada
Broj: 01-02- 352 /11
Orašje, 28.09.2011. godine

Predsjednik Vlade

mr.sc. Marijan Oršolić, v.r.