Zakon o štrajku u FBiH

ZAKON
o štrajku

Clanak 1.

Ovim zakonom uredjuje se pravo uposlenika na strajk, pravo sindikata da pozove na strajk, pravo poslodavca da
iskljuci uposlenika sa rada i druga pitanja u svezi sa strajkom. Strajk u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine,
pripadnika ministarstava unutarnjih poslova, organa uprave i sluzbi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
uredit ce se posebnim zakonom.

Clanak 2.

Sindikat ima pravo pozvati na strajk i provesti ga radi zastite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava i interesa
svojih clanova. Strajk se moze organizirati samo sukladno ovom ili drugom zakonu, pravilima sindikata o strajku i
kolektivnim ugovorom. Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se u slucajevima kada sindikat organizira strajk
upozorenja ukoliko isti traje najduze dva sata, izuzev odredbe stavka 8. clanak 5.

Clanak 3.

Uposlenik slobodno odlucuje o svom sudjelovanju u strajku. Organiziranje i ucestovanje u strajku organiziranom
sukladno odredbama ovoga i drugog zakona, kolektivnog ugovora i prav ilima sindikata o strajku, ne predstavlja
povredu ugovora o radu.

Clanak 4.

Strajk se najavljuje poslodavcu u pismenom obliku, najkasnije deset dana prije pocetka strajka. U pisanoj najavi iz
stavka 1. ovog clanka navode se razlozi za strajk, mjesto, dan i vrijeme pocetka strajka. Istodobno, organizator
strajka je obvezan da o vremenu i mjestu odrzavanja strajka izvijesti nadlezno ministarstvo unutarnjih poslova.

Clanak 5.

Na prijedlog poslodavca, sindikat i poslodavac sporazumno utvrdjuju poslove koji se ne mogu prekidati za vrijeme
strajka. Sporazum iz stavka 1. ovog clanka, sadrzi, narocito, odredbe o poslovima i broju uposlenika koji su duzni
da rade za vrijeme strajka ili iskljucenja sa rada glede osiguranja minimuma procesa rada (proizvodno odrzava juci
poslovi), osiguranja prijeko potrebnih uvjeta zivota i rada pucanstva, odnosno rada drugih pravnih osoba, kao i radi
osiguranja imovine i sprjecavanja ugrozavanja zivota i osobne sigurnosti ili zdravlja pucanstva (zdravstvo,
elektroprivreda, vodoprivreda, PTT usluge, medjunarodni promet). Sporazumom iz stavka 1. ovog clanka ne smije
se onemoguciti ili ograniciti pravo za strajk. Ako sindikat i poslodavac ne postignu sporazum iz stavka 1. ovog
clanka u roku od pet dana, od dana otpocinjanja sporazumijev anja rjesavanje nastalog spora povjerava se
arbitrazi. Arbitraza se sastoji od po jednog predstavnika sindikata i poslodavca, te neovisnog predsjednika kojeg
sporazumno odredjuju sindikat i poslodavac. Ako se sindikat i poslodavac ne mogu sporazmjeti o ime novanju
predsjednika iz stavka 5. ovog clanka, a ta pitanja nisu uredjena kolektivnim ugovorom ili sporazumom sindikata i
poslodavca, njega ce, na prijedlog sindikata ili poslodavca, imenovati nadlezni opcinski sud, u roku od pet dana.
Arbitraza donosi odluku u roku od pet dana od dana pokretanja arbitraznog postupka. Najkasnije na dan najave
strajka, sindikat je duzan objaviti sporazum o poslovima na kojima se rad ne moze prekidati za vrijeme strajka.
Poslovi iz stavka 2. ovog clanka mogu se urediti kolekt ivnim ugovorom.

Clanak 6.

Strajk ne moze zapoceti prije okoncanja postupka mirenja predvidjenog u Zakonu o radu (“Sluzbene novine
Federacije BiH”, broj 43/99) odnosno prije provodjenja drugog nacina mirnog rjesavanja spora o kojem su se strane
sporazumjele. Postupak mirenja iz stavka 1. ovog clanka ne moze trajati duze od pet dana od dana dostavljanja
zahtjeva mirovnom vijecu. Ako strane rjesavanje spora povjere arbitrazi predvidjenoj Zakonom o radu, odluka
arbitraze je obvezujuca.

Clanak 7.

Poslodavac moze uaposlenike koji ne sudjeluju u strajku iskljuciti iz procesa rada samo kao odgovor na vec
zapoceti strajk. Iskljucenje uposlenika iz procesa rada ne moze zapoceti prije isteka osam dana od dana pocetkastrajka. Broj uposlenika iskljucenih iz procesa rada ne moze biti veæi od polovine broja uposlenika u strajku.
Iskljucenje uposlenika iz procesa rada moze trajati najduze do okoncanja strajka. Poslodavac je duzan za
uposlenike iz procesa rada uplacivati doprinose za socijalno osiguranje utvrdjene zakono m, na osnovicu koju cini
najniza placa.

Clanak 8.

U toku strajka organiziranog pod uvjetima i na nacin utvrdjenim ovim zakonom, kolektivnim ugovorom i pravima
sindikata o strajku, poslodavac ne moze uposliti nove uposlenike koji bi zamijenili ucesnike u strajku.

Clanak 9.

Uposleniku koji je sudjelovao u strajku placa se moze smanjiti srazmjerno vremenu sudjelovanja u strajku, u
sukladno kolektivnom ugovoru i pravilnikom o radu.

Clanak 10.

Poslodavac moze podnijeti zahtjev mjerodavnom sudu glede zabran e organiziranja i provodjenja strajka suprotno
odredbama ovog zakona, kolektivnog ugovora i pravilima sindikata o strajku. Poslodavac moze od sindikata
zahtijevati naknadu stete koju je pretrpio zbog strajka koji nije organiziran i proveden sukladno sa odr edbama ovog
zakona.

Clanak 11.

Sindikat moze zahtijevati od mjerodavnog suda da zabrani iskljucenje uposlenika iz procesa rada koje je provedeno
suprotno odredbama ovog zakona. Sindikat moze od poslodavca zahtijevati naknadu stete koju su sindikat ili
uposlenici pretrpjeli zbog iskljucenja iz procesa rada koje nije provedeno u sukladno odredbama ovog zakona.

Clanak 12.

U slucajevima iz cl. 10. i 11. ovog zakona odlucuje opcinski sud prema sjedistu poslodavca, u roku od pet dana.

Clanak 13.

Novcanom kaznom od 500,00 KM do 2.500,00 KM kaznit ce se za prekrsaj sindikat koji je organizirao strajk, ako:
1. postupi suprotno odredbama clanka 4. ovog zakona;
2. najkasnije na dan najave strajka ne objavi sporazum o poslovima na kojima se rad ne moze prekidati (clanak 5.
stavak 8.); 3. zapocne strajk prije provodjenja postupka mirenja odnosno prije provodjenja drugog nacina mirnog
rjesavanja spora o kojem su se strane sporazumjele (clanak 6.).

Clanak 14.

Novcanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ce se za prekrsaj poslodavac ako:
1. onemoguci uposlenicima obavljanje poslova koji se ne smiju prekidati za vrijeme strajka (clanak 5. stavak 2.);
2. poduzme iskljucenje uposlenika iz procesa rada koje nije odgovor na vec zapoceti strajk (clanak 7. stavak 1 .);
3. iskljucenje uposlenika iz procesa rada zapocne prije utvrdjenog roka (clanak 7. stavak 2.);
4. iskljuci iz procesa rada uposlenike u broju vecem od dozvoljenog (clanak 7. stavak 3.);
5. ne uplati doprinose za socijalno osiguranje (clanak 7. stava k 5.);
6. uposli nove uposlenike suprotno clanku 8. ovog zakona. Za prekrsaje iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i
odgovorna osoba kod poslodavca koji je pravna osoba novcanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 KM.

Clanak 15.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine prestaje primjena propisa o
strajku do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clanak 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Sluzbenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedatelj
Doma naroda Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH
Niko Lozancic, s.r
Predsjedatelj
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v.r.